ಪ್ರದೇಶವಾರು ಫಲಿತಾಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ) Area Wise Result Analysis
ನಗರ ಪ್ರದೇಶUrban ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶRural ಒಟ್ಟುTotal